УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 336/2020-р від 24.04.2020
Про затвердження Положення про
Департамент охорони здоров’я
обласної державної адміністрації
у новій редакції

На підставі статей 5, 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, враховуючи наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2012 року № 255-О “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”:

 1. Затвердити Положення про Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації у новій редакції (додається).
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.04.2013 № 110/2013-р “Про затвердження Положення про Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації у новій редакції”.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Голова адміністрації                                                                                                                     Дмитро ГАБІНЕТ

 

                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження голови обласної
 державної адміністрації
 24.04.2020 № 336/2020-р

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони здоров'я
Хмельницької обласної державної адміністрації у новій редакції

 1. Департамент охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, у межах Хмельницької області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Департамент є підпорядкованим голові обласної державної адміністрації та підзвітним і підконтрольним Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ України).

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами МОЗ України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

 • забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я на території Хмельницької області;
 • прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я області;
 • нормативне забезпечення населення медичною допомогою;
 • здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань та епідемій;
 • організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
 • у межах своїх повноважень, як головний розпорядник коштів обласного бюджету, управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок цих коштів;
 • забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів медичного обслуговування, медичних виробів та медичних технологій, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, інших нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог фармакологічного нагляду та Національного переліку основних лікарських засобів.

4. Департамент відповідно до галузевих повноважень виконує такі завдання:

4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

4.3. Здійснює державний контроль за дотриманням закладами охорони здоров’я правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

4.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони здоров’я у межах області та вживає заходів до усунення недоліків.

4.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку галузі охорони здоров’я області.

4.6. Готує у межах компетенції пропозиції до проєкту обласного бюджету та подає їх на розгляд обласної державної адміністрації.

4.7. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

4.8. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

4.9. Розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

4.10. Бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

4.11. Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

4.12. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

4.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.

4.14. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.15. Готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

4.16. Розглядає в установленому законом порядку звернення громадян, вживає заходи щодо усунення порушень прав та законних інтересів громадян, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я області.

4.17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

4.18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

4.19. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

4.20. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

4.21. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

4.22. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.23. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.25. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.26. Забезпечує захист персональних даних.

4.27. Здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я міських рад та закладів (підприємств) охорони здоров’я області, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та забезпечує контроль за їх діяльністю.

4.28. Готує пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку області, проєктів місцевого бюджету для їх розгляду обласною державною адміністрацією та забезпечує їх виконання.

4.29. У межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області.

4.30. Вивчає стан здоров’я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, збільшення тривалості життя людей.

4.31. У встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає МОЗ України необхідну інформацію, документи та матеріали.

4.32. Готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з МОЗ України подає їх на розгляд обласної державної адміністрації.

4.33. Організовує роботу з охорони здоров’я материнства і дитинства, відбір дітей для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров’я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.

4.34. Організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях.

4.35. Визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту.

4.36. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території обслуговування.

4.37. Бере участь у пропаганді донорства крові та її компонентів.

4.38. Здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування галузі та закладів охорони здоров’я області.

4.39. Здійснює фінансування закладів охорони здоров’я за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових та матеріальних ресурсів.

4.40. Здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями в області, які зареєстровані в установленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики в межах наданих МОЗ України повноважень.

4.41. Проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку акредитацію закладів охорони здоров’я.

4.42. Сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я.

4.43. Укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення області та здійснює контроль за їх виконанням.

4.44. Забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області.

4.45. Забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану закладів охорони здоров’я області, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення.

4.46. Вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров’я в області, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку області.

4.47. Разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом.

4.48. Сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.

4.49. Проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.50. Вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань охорони здоров’я області.

4.51. Організовує роботу з ознайомлення працівників закладів охорони здоров’я області із вимогами чинного законодавства.

4.52. Здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління.

4.53. Сприяє безперервному професійному розвитку лікарів закладів охорони здоровʼя області, організовує проведення атестації працівників охорони здоровʼя.

4.54. Сприяє у забезпеченні першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням.

4.55. Організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.

4.56. Організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4.57. Проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців та депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання в області.

4.58. Сприяє санаторно-курортному лікуванню хворих, особливо осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.59. Бере участь у виконанні загальнодержавних та регіональних програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

4.60. Здійснює періодичний моніторинг щодо поширеності вживання тютюнових виробів населенням області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження такого вживання та захисту населення, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнових виробів на здоров’я.

4.61. Інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, яку завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, та проведення запобіжних та профілактичних заходів.

4.62. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я області.

4.63. Розглядає питання та вносить відповідне подання до МОЗ України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками, запроваджує інші форми заохочення їх праці.

4.64. Здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування.

4.65. Здійснює інші, передбачені законом повноваження.

5. Департамент має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації.

5.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5.6. Надавати згідно із законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадян з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з МОЗ України.

Директор Департаменту може мати двох заступників – начальників управлінь, які призначаються на посади і звільняються з посад директором Департаменту.

8. Директор Департаменту:

 • здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;
 • подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;
 • затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
 • планує роботу Департаменту та вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
 • вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
 • звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
 • може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, МОЗ України, а також іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
 • видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням.
 • подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;
 • здійснює добір кадрів;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурних підрозділів Департаменту;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
 • здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у Департаменті;
 • забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази директора Департаменту нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, МОЗ України, іншим центральним органом виконавчої влади.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, у ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників та інших працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники закладів охорони здоров’я, представники інших центральних органів виконавчої влади, громадських організацій тощо.

Склад колегії та Положення про неї затверджується наказом директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

11. Для розгляду та вирішення окремих питань у Департаменті можуть утворюватись комісії, комітети тощо.

Їх склад та положення про ці комісії, комітети тощо затверджує директор Департаменту.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату адміністрації                                                                                                        Оксана САМОЛЮК