УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 110/213-р від 15.04.2013

На підставі статей 5, 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, враховуючи наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2012 року № 255-О “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”:

 1. Затвердити Положення про Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації у новій редакції.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.12.2012 № 401/2012-р “Про затвердження поло­ження про Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації”.
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації В.Гаврішка.
Голова адміністрації В.Ядуха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови обласної державної адміністрації
15.04.2013 № 110/2013-р.   

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони здоров'я
Хмельницької обласної державної адміністрації у новій редакції

 1. Департамент охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адмі­ністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворений головою обласної державної адміністрації шляхом перейменування управління охорони здоров’я облдержадміністрації, є право­наступником усіх майнових та немайнових прав і зобов’язань. Департамент є підпорядкованим голові обласної державної адміністрації та підзвітним і підконтрольним Міністерству охорони здоров’я України.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Міністерства охорони здоров’я України, а також цим положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

 • забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;
 • у межах своїх повноважень управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;
 • прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я області та нормативне забезпечення населення медико – санітарною допомогою;
 • здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;
 • організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
 • забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

4. Департамент відповідно до галузевих повноважень виконує такі завдання:

4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

4.3. Здійснює державний контроль за дотриманням закладами охорони здоров’я правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

4.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони здоров’я у межах області та вживає заходів до усунення недоліків.

4.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

4.6. Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету.

4.7. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

4.8. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

4.9. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

4.10. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

4.11. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

4.12. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

4.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.

4.14. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.15. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

4.16. Забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходи щодо усунення порушень прав та законних інтересів громадян, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я області.

4.17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради.

4.18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

4.19. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

4.20. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

4.21. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

4.22. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.23. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.24. Бере участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до законодавства.

4.25. Забезпечує захист персональних даних.

4.26. Здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я районних державних адміністрацій, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в області та забезпечує контроль за їх діяльністю.

4.27. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд обласної державної адміністрації та забезпечує їх виконання.

4.28. У межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області.

4.29. Вивчає стан здоров’я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, збільшення тривалості життя людей.

4.30. У встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає Міністерства охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали.

4.31. Готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з МОЗ України подає їх на розгляд обласної державної адміністрації.

4.32. Організовує роботу з охорони здоров’я материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування.

4.33. Організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях.

4.34. Визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту.

4.35. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території.

4.36. Бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів.

4.37. Здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування.

4.38. Здійснює фінансування закладів охорони здоров’я за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

4.39. Здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики в області в межах наданих МОЗ України повноважень.

4.40. Проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я.

4.41. Сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я.

4.42 Укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення області та здійснює контроль за їх виконанням.

4.43. Забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області.

4.44. Забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення.

4.45. Вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області.

4.46. Разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму.

4.47. Сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.

4.48. Проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.49. Вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань охорони здоров’я області.

4.50. Організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я.

4.51. Здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління.

4.52. Прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я.

4.53. Забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням.

4.54. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.55. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.56. Організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.

4.57. Організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4.58. Проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців та депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання.

4.59. Сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.60. Бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

4.61. Разом з підрозділами обласної державної адміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я.

4.62. Інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, яку завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів.

4.63. Сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, що спричиняється вживанням тютюнових виробів і впливом на здоров’я тютюнового диму.

4.64. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.

4.65. Розглядає питання та вносить відповідне подання до МОЗ України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці.

4.66. Здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування.

4.67. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Департамент має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації.

5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

5.6. Надавати згідно із законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадян з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

5.7. Сприяти наданню на договірних засадах медико – санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.

6. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністром охорони здоров’я України.

Директор Департаменту має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за погодженням з Міністром охорони здоров’я України.

8. Директор Департаменту:

 • здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів департаменту;
 • видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
 • затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту і функціональні обов’язки його працівників;
 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту;
 • призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту;
 • погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління державних адміністрацій;
 • розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;
 • має право брати участь у засіданні органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;
 • постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Департамент, у відповідних засобах масової інформації.

9. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством охорони здоров’я України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, у ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою та інших працівників Департаменту.

Членом колегії Департаменту за посадою є також начальник Головного управління Держасанепідслужби у Хмельницькій області. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та працівники закладів охорони здоров’я.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватись наукові ради, комісії, комітети.

Склад наукових рад, комісій, комітетів та положення про них затверджує директор Департаменту.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

15. Департамент охорони здоров’я має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
Заступник голови – керівник апарату адміністрації Л.Бернадська