Порядок розгляду звернень

Громадяни мають право звертатися до органу управління охорони здоров’я області (ст.6 Закону України про звернення громадян). Під зверненнями слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висвітлюються поради, рекомендації щодо діяльності галузі охорони здоров’я.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріпленого Конституцією та чинним законодавством права на охорону здоров’я або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності галузі охорони здоров’я.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян на охорону здоров’я, порушених діями (бездіяльністю) органів охорони здоров’я (ст.3 Закону України про звернення громадян).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз`ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. (ст.5 Закону України про звернення громадян)

Якщо питання, порушені в листі не входять до повноважень УОЗ, воно в термін не більше п`яти днів пересилається ним за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз`ясненнями. (ст.7 Закону України про звернення громадян).

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. (ст. 8 Закону України про звернення громадян).

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх народження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п`ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник ОУОЗ або його заступники встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п`яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. (ст. 20 Закону України про звернення громадян).

Крім того, начальник управління охорони здоров’я та його заступники зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання.

Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.