ПОЛОЖЕННЯ
про Управління організації лікувально-профілактичної роботи
та розвитку медичної допомоги населенню
Департаменту охорони здоров’я
Хмельницької обласної державної адміністрації

 1. Управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації ( далі – Управління) є структурним підрозділом Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації і підпорядковується Директору Департаменту.
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Міністерства охорони здоров’я України, положенням про Департамент охорони здоров’я ОДА, а також цим положенням.
 3. Основними завданнями Управління є:
  • забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;
  • у межах своїх повноважень управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;
  • прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я області та нормативне забезпечення населення медико – санітарною допомогою;
  • забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.
 4. Управління відповідно до галузевих повноважень:

4.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.2. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони здоров’я у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

4.3. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

4.4. вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань охорони здоров’я області;

4.5. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

4.6. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

4.7. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

4.8. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

4.9. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

4.10. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

4.11. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

4.12. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.13. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

4.14. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.15. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;

4.16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

4.17. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

4.18. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

4.19. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

4.20. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

4.21. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4.22. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

4.23. забезпечує захист персональних даних;

4.24. у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає МОЗ необхідну інформацію, документи та матеріали;

4.25. визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

4.26. організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

4.27. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території;

4.28. бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

4.29. забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;

4.30. вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

4.31. організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я;

4.32. здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

4.33. прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;

4.34. здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладам охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики в області;

4.35. розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністерства охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

4.36. сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я;

4.36. укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення області та здійснює контроль за їх виконанням;

4.37. забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;

4.38. забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

4.39. сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

4.40. здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

4.41. організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4.42. проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

4.43. сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

4.44. бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

4.45. разом з підрозділами облдержадміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я;

4.46. інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

4.47. сприяє вирішенню питань, щодо фінансово забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів і впливом на здоров’я тютюнового диму;

4.48. сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я;

4.49. виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері охорони здоров’я.

5. Управління має право:

5.1. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

5.3. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5.4. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

5.5. надавати згідно із законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадян з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

5.6. сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій;

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Департаменту, обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

7. Управління очолює заступник директора – начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністром охорони здоров’я України.

8. Заступник директора Департаменту – начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів управління;

- організовує і контролює виконання наказів виданих директором Департаменту;

- має право брати участь у засіданні органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

- постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Управління, відповідних засобах масової інформації.

9. За свою діяльність працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Положення
про відділ моніторингу та розвитку охорони здоров’я
Департаменту охорони здоров’я
Хмельницької обласної державної адміністрації

 1. Відділ моніторингу та розвитку охорони здоров’я є структурним підрозділом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації і підпорядковується директору Департаменту охорони здоров’я, заступнику директора;
 2. Відділ моніторингу та розвитку охорони здоров’я у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, наказами та іншими директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, що відносяться до компетенції відділу, і положенням про Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, а також цим положенням .
 3. Основними завданнями відділу моніторингу та розвитку охорони здоров’я є :
 • реалізація державної політики в питаннях моніторингу та розвитку охорони здоров’я населення, організація виконання Національних та Державних програм з питань моніторингу та розвитку охорони здоров’я населення, Постанов КМУ, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради, наказів та інших директивних документів Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, що відносяться до компетенції відділу моніторингу та розвитку охорони здоров’я ;
 • моніторинг здійснення лікувально-профілактичними закладами області заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації
 • перспективне і поточне планування моніторингу охорони здоров’я населення для нормативного забезпечення населення медико - санітарною допомогою;
 • моніторинг забезпечення дотримання лікувально-профілактичними закладами законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів лікувально-профілактичного обслуговування, лікувально-профілактичних матеріалів і технологій.

4. Відділ моніторингу та розвитку охорони здоров’я відповідно до покладених на нього завдань :

1) здійснює моніторинг діяльності закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території області;

2) розробляє перспективні плани, програми, пропозиції щодо подальшого розвитку лікувально-профілактичної допомоги населенню, покращення надання лікувально-профілактичної допомоги населенню і подає їх на розгляд директору Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, першому заступнику директора Департаменту охорони здоров’я ;

3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально - економічного розвитку відповідної території;

4) здійснює моніторинг якості та обсягу медико-санітарної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах та установах;

5) здійснює моніторинг дотримання належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах;

6) вивчає стан здоров’я населення, здійснює розробку заходів для запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

7) забезпечує впровадження в практику охорони здоров’я наукових досягнень і передового досвіду ;

8) вживає заходів для розвитку, збереження та упорядкування мережі закладів охорони здоров’я;

9) згідно делегованих МОЗ України повноважень здійснює моніторинг за умовами та правилами здійснення лікувально-профілактичної практики, роздрібної реалізації ліків суб’єктами підприємницької діяльності на території області;

10) спільно з іншими управліннями, відомствами сприяє розвитку інформаційних систем управління в галузі охорони здоров’я області;
11) забезпечує розгляд звернень громадян, що надходять у відділ, проводить відповідний аналіз та вживає заходів до усунення причин, що їх викликають;

12) сприяє розвитку громадських лікувально-профілактичних організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями лікувально-профілактичної допомоги населенню;

13) здійснює інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на відділ моніторингу та розвитку охорони здоров’я завдань.

5. Відділ моніторингу та розвитку охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я має право :

1. одержувати в установленому порядку від відділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичних закладів і установ та організацій, підприємств інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичних закладів області, а також за попереднім погодженням працівників представницьких органів та органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, підприємств, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4. подавати в установленому порядку пропозиції щодо покращення роботи відділу служби, заохочення та відзначення працівників відділу, спеціалістів служби на місцях, а також притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством ;

6.     Відділ моніторингу та розвитку охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у процесі виконання покладених па нього завдань взаємодіє з відділами апарату Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичними закладами області, представницькими органами місцевого самоврядування, а також іншими установами, організаціями, підприємствами та об’єднаннями громадян .

7. Відділ моніторингу та розвитку охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації очолює начальник відділу моніторингу та розвитку охорони здоров’я.

8. Начальник відділу моніторингу та розвитку охорони здоров’я, відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує та координує роботу зі здійснення моніторингу та розробки програм розвитку охорони здоров’я;
 • проводить комплексну роботу та контроль за проведенням заходів щодо підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників, в т.ч. організаторів охорони здоров’я;
 • організовує та проводить заходи щодо вдосконалення роботи відділу моніторингу та розвитку охорони здоров’я;

9. За свою діяльність працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ лікувально-профілактичної допомоги населенню
Департаменту охорони здоров’я
Хмельницької обласної державної адміністрації

 1. Відділ лікувально-профілактичної допомоги населенню є структурним підрозділом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації і підпорядковується директору Департаменту охорони здоров’я, заступнику директора;
 2. Відділ лікувально-профілактичної допомоги населенню у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, наказами та іншими директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, що відносяться до компетенції відділу, і положенням про Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, а також цим положенням .
 3. Основними завданнями відділу є :
 • реалізація державної політики в питаннях лікувально-профілактичної допомоги населенню і з питань охорони материнства і дитинства, організація виконання Національних та Державних програм з питань лікувально-профілактичної допомоги населенню, Постанов КМУ, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради, наказів та інших директивних документів Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, що відносяться до компетенції відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню та до компетенції педіатричної та акушерсько-гінекологічної служб ;
 • керівництво організацією лікувально-профілактичної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах області, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;
 • перспективне і поточне планування роботи і розвитку лікувально -профілактичної допомоги населенню в тому числі акушерсько-гінекологічної та педіатричної служб для нормативного забезпечення населення медико - санітарною допомогою;
 • розробка програм по зниженню дитячої та материнської смертності, збереженню репродуктивного здоров’я та генофонду населення області;
 • визначення потреб населення в амбулаторно-поліклінічній і стаціонарній допомозі, потреб лікувально-профілактичних закладів в медичній апаратурі, інструментарії, медикаментах та інших засобах для надання медичної допомоги;
 • контроль здійснення лікувально-профілактичними закладами області заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;
 • контроль забезпечення дотримання лікувально-профілактичними закладами законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;

4. Відділ лікувально-профілактичної допомоги населенню відповідно до покладених на нього завдань :

 1. розробляє перспективні плани, програми, пропозиції щодо подальшого розвитку лікувально-профілактичної допомоги населенню, покращення надання медичної допомоги населенню і подає їх на розвиток директору Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, заступнику директора Депратамента охорони здоров’я ;
 2. сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально - економічного розвитку відповідної території;
 3. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя вказаних категорій населення на території області;
 4. вивчає стан здоров’я населення, вживає заходів для запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;
 5. здійснює контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах та установах;
 6. організовує проведення систематичного медичного обстеження ( диспансеризацію) населення, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, населення, евакуйованого і відселеного із зон відчуження та тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях ;
 7. організує відбір дітей та вагітних жінок на санаторно-курортне лікування, контролює стан медичного забезпечення в дитячих навчально - виховних (дошкільних, шкільних, інтернатних) та лікувально-оздоровчих, санаторно-курортних закладах;
 8. організує та контролює виробництво спеціальних продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я;
 9. забезпечує впровадження в практику охорони здоров’я наукових досягнень і передового досвіду ;
 10. здійснює контроль за дотриманням належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних, дитячих та родопомічних закладах, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення ;
 11. разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
 12. вживає заходів для розвитку, збереження та упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, зміцнення їх матеріально-технічної бази ;
 13. приймає участь в державній акредитації закладів охорони здоров’я комунальної форми власності:
 14. згідно делегованих МОЗ України повноважень організовує контроль за умовами та правилами здійснення медичної практики, роздрібної реалізації ліків суб’єктами підприємницької діяльності на території області;
 15. спільно з іншими управліннями, відомствами сприяє розвитку інформаційних систем управління в медичній галузі області;
 16. сприяє розвитку громадських медичних організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями лікувально-профілактичної допомоги населенню;
 17. видає пропозиції по потребі у фахівцях різних спеціальностей, в установленому порядку сприяє підвищенню кваліфікації та атестації спеціалістів вказаних профілів ;
 18. забезпечує розгляд звернень громадян, що надходять у відділ, проводить відповідний аналіз та вживає заходів до усунення при чин, що їх викликають;
 19. здійснює інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на відділ завдань.

5. Відділ лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я має право :

 1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичних закладів області, а також за попереднім погодженням працівників представницьких органів та органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, підприємств, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 2. одержувати в установленому порядку від відділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичних закладів і установ та організацій, підприємств інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
 4. подавати в установленому порядку пропозиції щодо покращення роботи відділу служби, заохочення та відзначення працівників відділу, спеціалістів служби на місцях, а також притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством ;

6. Відділ лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у процесі виконання покладених па нього завдань взаємодіє з відділами апарату Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичними закладами області, представницькими органами місцевого самоврядування, а також іншими установами, організаціями, підприємствами та об’єднаннями громадян .

7. Відділ лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації очолює начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню.

8. Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню, відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;
 • організовує виконання наказів та інших директивних документів по службі, здійснює контроль за їх виконанням;
 • приймає участь в погодженні призначень на посади та звільнення з посад працівників відділу та спеціалістів служби лікувально-профілактичних закладів області.

9. За свою діяльність працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення галузі
Департаменту охорони здоров’я
Хмельницької обласної державної адміністрації

 1. Управління фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення галузі Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації ( далі – Управління) є структурним підрозділом Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації і підпорядковується Директору Департаменту.
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами Міністерства охорони здоров’я України, положенням про Департамент охорони здоров’я ОДА, а також цим положенням.
 3. Основними завданнями Управління є:
  • забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;
  • у межах своїх повноважень управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;
  • прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я області та нормативне забезпечення населення медико – санітарною допомогою;
  • забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

4. Управління відповідно до галузевих повноважень:

4.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.2. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони здоров’я у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

4.3. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

4.4. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

4.5. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

4.6. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

4.7. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

4.8. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

4.9. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

4.10. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

4.11. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

4.12. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.13. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

4.14. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.15. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;

4.16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

4.17. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

4.18. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

4.19. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

4.20. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

4.21. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4.22. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

4.23. забезпечує захист персональних даних;

4.24. у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає МОЗ необхідну інформацію, документи та матеріали;

4.25. визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

4.26. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення на відповідній території;

4.27. здійснює фінансування закладів охорони здоров’я закладів охорони здоров’я за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

4.28. вносить пропозиції облдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

4.29. забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;

4.30. вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

4.31. організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я;

4.32. здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

4.33. прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;

4.34. забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

4.35. розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністерства охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

4.36. виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері охорони здоров’я.

5.       Управління має право:

5.1. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

5.3. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5.4. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

5.5. надавати згідно із законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадян з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Департаменту, обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

7. Управління очолює заступник директора – начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністром охорони здоров’я України.

8. Заступник директора Департаменту – начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів управління;

- організовує і контролює виконання наказів виданих директором Департаменту;

- розглядає кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

- має право брати участь у засіданні органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

- постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Управління, відповідних засобах масової інформації.

9. За свою діяльність працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ післядипломної освіти, кадрового забезпечення
Департаменту охорони здоров’я
Хмельницької обласної державної адміністрації

 1. Відділ післядипломної освіти, кадрового забезпечення Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації є структурним підрозділом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації і підпорядковується директору Департаменту охорони здоров’я.
 2. Відділ післядипломної освіти, кадрового забезпечення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, наказами та іншими директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, що відносяться до компетенції сектору, положенням про Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, а також цим положенням.
 3. Основними завданнями відділу післядипломної освіти, кадрового забезпечення є:
 • реалізація державної політики в питаннях підбору та підготовки медичних кадрів, організація виконання постанов КМУ, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради, наказів та інших директивних документів Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, що відносяться до компетенції відділу;
 • координація роботи з підбору та підготовки медичних кадрів в лікувально-профілактичних установах області, що належать до сфери Департаменту охорони здоров’я;
 • прогнозування, здійснення аналізу щодо укомплектування лікарськими кадрами закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
 • забезпечення дотримання законодавства в питаннях підбору та підготовки медичних кадрів;

4.  Відділ післядипломної освіти, кадрового забезпечення відповідно до покладених на нього завдань:

 1. розробляє перспективні плани, пропозиції щодо подальшого розвитку служби обліку та підготовки медичних кадрів і подає їх на розгляд директору Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
 2. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань обліку та підготовки медичних кадрів;
 3. вивчає потребу закладів охорони здоров’я кадровим забезпеченням;
 1. дає пропозиції щодо розвитку, збереження та упорядкування мережі закладів і структурних підрозділів служби обліку та підготовки медичних кадрів, зміцнення їх матеріально-технічної бази;
 2. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;
 3. бере участь в проведенні державної акредитації закладів охорони здоров’я комунальної форми власності;
 4. приймає від претендентів на посади відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 5. сприяє розвитку громадських медичних організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями підготовки медичних кадрів;
 6. забезпечує співпрацю з вищими медичними навчальних закладами 1-2 рівня акредитації, що належать до сфери управління охорони здоров’я;
 7. визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров’я, формує замовлення на їх підготовку, здійснює в установленому порядку - підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;
 8. організовує проведення спеціальної перевірки відомостей про кандидатів на зайняття посад державних службовців в Департаменті охорони здоров’я відповідно до Указу Президента України № 33\2012 "Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".
 9. забезпечує розгляд звернень громадян, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають;
 10. здійснює інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на відділ завдань у галузі охорони здоров’я;
 11. організовує правове виховання працівників галузі, роз’яснення законодавства про охорону здоров’я;

5. Відділ післядипломної освіти, кадрового забезпечення Департаменту охорони здоров’я має право:

 1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичних закладів області, а також за попереднім погодженням працівників представницьких органів та органів місцевого самоврядування і інших установ та організацій, підприємств, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 2. одержувати в установленому порядку від лікувально-профілактичних закладів і інших установ та організацій, підприємств інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
 4. подавати в установленому порядку пропозиції щодо покращення роботи відділу післядипломної освіти та кадрової роботи, заохочення та відзначення працівників відділу, спеціалістів служби на місцях, а також притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Відділ післядипломної освіти, кадрового забезпечення Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами апарату управління охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичними закладами області, представницькими органами місцевого самоврядування, а також іншими установами, організаціями, підприємствами та об’єднаннями громадян.
7. Відділ післядипломної освіти, кадрового забезпечення Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

8.  Начальник відділу післядипломної освіти, кадрового забезпечення, відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

- організовує виконання наказів та інших директивних документів по службі, здійснює контроль за їх виконанням;

- бере участь в погодженні призначень на посади та звільнення з посад працівників відділу та керівників лікувально-профілактичних закладів області.

- визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров я, формує замовлення на їх підготовку, координує підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я.

- забезпечує розгляд звернень громадян, що надходять у відділ, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають.

- здійснює інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на відділ завдань у галузі охорони здоров’я.

9. За свою діяльність працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ обліку, економіки та супроводу державних програм
Департаменту охорони здоров’я
Хмельницької обласної державної адміністрації

 1. Відділ обліку, економіки та супроводу державних програм є структурним підрозділом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації і підпорядковується директору Департаменту охорони здоров’я, заступнику директора.
 2. Відділ обліку, економіки та супроводу державних програм у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, наказами та іншими директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, що відносяться до компетенції відділу обліку, економіки та супроводу державних програм, положенням про Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, а також цим положенням.
 3. Основними завданнями відділу обліку, економіки та супроводу державних програм є :
 • реалізація державної політики в питаннях планування, економіки, бухгалтерського обліку, звітності та супроводу, організація виконання постанов КМУ, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради, наказів та інших директивних документів Міністерства охорони здоров’я , Департаменту охорони здоров’я, що відносяться до компетенції відділу обліку, економіки та супроводу державних програм;
 • керівництво організацією планування, бухгалтерського обліку та звітності в лікувально-профілактичних закладах області, що належать до сфери Департаменту охорони здоров’я;
 • забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог до планування та обліку в галузі охорони здоров’я.

4.  Відділ обліку, економіки та супроводу державних програм відповідно до покладених на нього завдань :

1) розробляє плани, пропозиції щодо подальшого розвитку планування в галузі і подає їх на розгляд директора Департаменту охорони здоров’я ;

2) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань планування та обліку;

3) складає баланс фінансових ресурсів, вивчає потребу в матеріальних ресурсах;

4) організовує правове виховання працівників відділу та закладів галузі, роз’яснення законодавства про охорону здоров’я;

5) здійснює контроль за правильним веденням бухгалтерського обліку, збереженням матеріальних цінностей в установах охорони здоров’я, культури, освіти, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я;

6) забезпечує розгляд звернень громадян, проводить відповідний аналіз та вживає заходів щодо усунення причин, що їх викликають;

7) здійснює контроль за економним витрачанням бюджетних коштів;

8) складає штатний розпис та кошториси видатків на утримання апарату Департаменту та відділу по технічному нагляду та централізованому обслуговуванню;

9) здійснює інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на відділ завдань.

5.  Відділ обліку, економіки та супроводу державних програм має право :

 • залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичних закладів області, а також за попереднім погодженням працівників представницьких органів та органів місцевого самоврядування і інших установ і організацій, підприємств, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • одержувати в установленому порядку від відділів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичних закладів і інших установ та організацій, підприємств інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
 • подавати в установленому порядку пропозиції щодо покращання роботи відділу обліку, економіки та супроводу державних програм, заохочення та відзначення працівників відділу, спеціалістів служби на місцях, а також притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Відділ обліку, економіки та супроводу державних програм Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами апарату Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, лікувально-профілактичними закладами області, представницькими органами місцевого самоврядування, а також іншими установами, організаціями, підприємствами та об’єднаннями громадян.

7. Відділ обліку, економіки та супроводу державних програм очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

8.  Начальник відділу обліку, економіки та супроводу державних програм облдержадміністрації :

 • здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;
 • організує виконання наказів та інших директивних документів по службі, здійснює контроль по службі за їх виконанням;
 • приймає участь в погодженні призначень на посади та звільнення з посад працівників відділу та спеціалістів по службі лікувально-профілактичних закладів області;

9. За свою діяльність працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.